Capítol I. Denominació, objecte, domicili i àmbit
Article 1
L’Associació de Família d’Alumnes de l’escola Voltregà, de forma abreujada es podran utilitzar les
sigles AFA VOLTREGÀ està constituïda a la població de Sant Hipòlit de Voltregà i es regeix per
aquests estatuts, per la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, del dret a l’educació, el Decret 202/1987,
de 19 de maig, del Departament d’Ensenyament i les restants disposicions d’aplicació, i
subsidiàriament per la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a
les persones jurídiques, i la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació.
L’associació no té ànim de lucre.
Article 2
L’associació assumeix els objectius següents:
a) Donar suport i assistència als membres de l’associació i, en general, als pares i mares d’alumnes,
tutors i tutores, professorat i alumnat del centre i els seus òrgans de govern i de participació, en tot
allò que fa referència a l’educació dels seus fills i filles i, en general, de tot l’alumnat matriculat al
centre.
b) Promoure la participació dels pares i mares en la gestió del centre.
c) Assistir els pares i mares en l’exercici del seu dret a intervenir en el control i la gestió del centre
quan sigui sostingut amb fons públics.
d) Promoure la representació i la participació dels pares i mares en els consells escolars dels centres
públics i concertats i altres òrgans col·legiats.
e) Facilitar la col·laboració del centre en els àmbits social, cultural, econòmic i laboral de l’entorn.
f) Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l’elaboració
de directrius per a la programació d’activitats complementàries, extraescolars o de serveis.
g) Promoure les activitats de formació dels pares i mares, tant des del vessant cultural com de
l’específic de responsabilització en l’educació familiar.
h) Promoure i realitzar tota mena d’activitats lúdiques i culturals.
i) Promoure i realitzar tota mena d’activitats fisicoesportives.
Article 3
El domicili de l’associació queda fixat al número 1. del carrer Balmes de Sant Hipòlit de Voltregà, i el
seu àmbit d’activitats principal se circumscriu fonamentalment a Catalunya.

Capítol II. Socis i sòcies
Article 4
Poden ser socis o sòcies de l’associació els pares i mares o els representants legals dels alumnes
matriculats al centre que manifestin la seva voluntat de pertànyer com a tals a l’entitat.
L’admissió de socis i sòcies és facultat de la Junta Directiva, que l’acorda un cop la persona que l’ha
sol·licitat ha acreditat la seva condició de pare o mare o tutor/a d’un o més alumnes del centre.

Article 5
Són drets dels socis i sòcies:
a) Participar en les activitats de l’associació intervenint en les assemblees generals, exposant queixes
i suggeriments per escrit a la Junta Directiva o oralment als delegats/ades de curs, que els traslladen
a l’esmentada Junta en les seves reunions.
b) Tenir veu i vot a les assemblees generals.
c) Elegir i ser elegits membres de la Junta Directiva.
d) Tenir un exemplar dels estatuts vigents.
e) Consultar els llibres de l’associació, atenent a les restriccions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
f) Rebre informació sobre el funcionament de l’AFA.
Són deures dels socis i sòcies:
a) Contribuir econòmicament a sostenir l’associació i les seves activitats satisfent les quotes i les
derrames acordades.
b) Complir els acords reglamentaris adoptats per l’associació a través dels seus diferents òrgans de
govern, a fi d’assolir de la millor manera possible els objectius de l’entitat.
Article 6
Les persones associades poden ser donades de baixa de l’associació per algun dels motius
següents:

 1. Renúncia voluntària comunicada per mitjà d’un escrit adreçat al president/a.
 2. Pèrdua de la condició de pare o mare d’alumne, de la pàtria potestat o de la representació legal.
 3. Falta de pagament de les quotes establertes, si ho decideix la Junta Directiva.
 4. Ús de l’associació o de la condició de soci amb finalitats diferents a les assumides estatutàriament
  per l’entitat.
 5. Finalització del període d’escolarització al centre per part dels fills dels sòcis
 6. Capítol III. L’Assemblea General
  Article 7
 7. L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació; els seus membres en formen part per dret
  propi i irrenunciable.
 8. Els membres de l’associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per
  majoria els assumptes que són competència d’aquest òrgan.
 9. Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els
  qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.
  Article 8

L’Assemblea General té les facultats següents:
a) Modificar els estatuts.
b) Elegir i separar els membres de l’òrgan de govern i controlar-ne l’activitat.
c) Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, i també adoptar els acords per a la
fixació de la forma i l’import de la contribució al sosteniment de les despeses de l’associació i aprovar
la gestió feta per l’òrgan de govern.
d) Acordar la dissolució de l’associació.
e) Incorporar-se a altres unions d’associacions i separar-se’n.
f) Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.
g) Aprovar el reglament de règim interior.
h) Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats i associades.
i) Conèixer les sol·licituds presentades per ser soci o sòcia, i també les altes i les baixes d’associats i
associades per una raó diferent de la separació definitiva.
j) Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de
l’associació. La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu
i no limita les atribucions de l’Assemblea General.
Article 9

 1. L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any, durant el sis primers
  mesos posteriors al tancament de l’exercici econòmic però no durant els mesos de juliol i agost ni en
  període de vacances escolars.
  L’Assemblea General ordinària ha de tractar com a mínim l’aprovació de la memòria i estat de
  comptes del curs anterior i el projecte i pressupost del curs que s’inicia.
 2. L’òrgan de govern pot convocar l’Assemblea General amb caràcter extraordinari sempre que ho
  consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un 10% dels associats; en aquest cas,
  l’assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.
  Article 10
 3. L’Assemblea és convocada per l’òrgan de govern mitjançant una convocatòria que ha de contenir,
  com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió.
 4. La convocatòria s’ha de comunicar deu dies naturals abans de la data de la reunió, individualment i
  mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada d’associats i associades, o
  adreçat al correu electrònic que hi consti, o per SMS, o al tauler d’anuncis, o el web de l’AFA.
  Les Assemblees Generals extraordinàries es podran convocar, amb caràcter d’urgència, en un
  període inferior a 10 dies d’antelació i mai menor de 24 hores.
 5. L’Assemblea General de socis es podrà reunir en un altre lloc diferent de la seu social de l’AFA.
 6. Les reunions de l’Assemblea General, les presideix el president/a de l’associació. Si no hi és, l’han
  de substituir, successivament, el vicepresident/a o el/la vocal de més edat de la Junta. Hi ha d’actuar
  com a secretari/ària qui ocupi aquest mateix càrrec a la Junta Directiva.
 1. El secretari/ària redacta l’acta de cada reunió, que ha de signar juntament amb el president/a, amb
  un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la
  llista de les persones assistents.
  Al començament de cada reunió de l’Assemblea General s’aprovarà, si s’escau, l’acta de la sessió
  anterior. Cinc dies abans, de tota manera, l’acta i qualsevol altra documentació referent als temes a
  tractar a l’ordre del dia, ha d’estar a disposició dels socis i sòcies al local social o en el web de l’AFA.
  Article 11
 2. L’Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre d’associats/ades
  presents o representats.
 3. El 10% dels associats/ades poden sol·licitar a l’òrgan de govern la inclusió en l’ordre del dia d’un o
  més assumptes per tractar. En el cas que ja s’hagi convocat l’Assemblea, poden fer-ho dins el primer
  terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data en què aquest òrgan s’ha de
  reunir. L’assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l’ordre del dia, llevat
  que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una
  nova assemblea general.
  Article 12
 4. En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l’associació.
 5. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis i sòcies presents o representats.
 6. Per adoptar acords sobre la modificació dels estatuts, la dissolució de l’associació, la constitució
  d’una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, i la disposició o
  alienació de béns, es requereix una majoria qualificada dels associats/ades presents o representats
  (els vots afirmatius superen la meitat dels emesos). En qualsevol cas, l’elecció de la Junta Directiva,
  si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria simple o relativa dels socis i
  sòcies presents o representats (més vots a favor que en contra).
 7. Les candidatures que es presenten formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i sòcies
  i dels seus domicilis i adreces de correu electrònic, sempre que els associats ho autoritzin
  expressament.
 8. Capítol IV. La Junta Directiva
  Article 13
 9. Regeix, administra i representa l’associació la Junta Directiva, que està composta pel president/a,
  el vicepresident/a, el secretari/ària, el tresorer/a i els/les vocals. La Junta Directiva pot quedar
  legalment constituïda amb els càrrecs de president/a, secretari/a i tresorer/a; quedant la resta de
  càrrecs vacants. Aquests càrrecs han de ser exercits per persones diferents.
 10. L’elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser socis o sòcies, es fa per votació de
  l’Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec.
 11. El nomenament i el cessament dels càrrecs s’han de comunicar al Registre d’Associacions
  mitjançant un certificat, emès pel secretari/ària sortint amb el vistiplau del president/a sortint, que ha
  d’incloure també l’acceptació del nou president/a i del nou secretari/ària.
 12. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament.
  Article 14
 13. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de 3 anys, sense
  perjudici que puguin ser reelegits.
 1. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot
  esdevenir-se per:
  a) dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual n’exposin els motius
  b) malaltia que els incapaciti per exercir el càrrec
  c) baixa com a membres de l’associació
  d) sanció per una falta comesa en l’exercici del càrrec
  e) mort o declaració d’absència.
 2. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s’han de cobrir en la primera reunió de
  l’Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l’associació pot ocupar
  provisionalment el càrrec vacant.
  Article 15
 3. La Junta Directiva té les facultats següents:
  a) Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així
  mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i
  directrius que aquesta Assemblea estableixi.
  b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i
  per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.
  c) Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’associació.
  d) Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de
  l’associació han de satisfer.
  e) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.
  f) Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi i
  confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.
  g) Contractar els empleats que l’associació pugui tenir i/o els serveis que necessiti.
  h) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
  i) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’associació, i
  autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.
  j) Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’hagin d’encarregar de cada grup de treball, a
  proposta dels mateixos grups.
  k) Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per
  aconseguir:
 • subvencions o altres ajuts
 • l’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un
  centre de recuperació ciutadana
  l) Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit o d’estalvi i disposar
  dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l’article 28.

m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la
primera reunió de l’Assemblea General.
n) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de
govern de l’associació o que li hagi estat delegada expressament.
Article 16

 1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president/a o per la persona que el/la substitueixi,
  s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, que en cap
  cas pot ser inferior a una vegada al mes. La Junta queda exempta de reunir-se durant les vacances
  escolars.
 2. Les reunions dels membres de la junta directiva no necessàriament han de ser presencials, es
  poden fer servir els mitjans telemàtics (videoconferència, xats, internet…)
 3. S’ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president/a o bé si
  ho sol·licita qualsevol altre membre de la Junta Directiva.
  Article 17
 4. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un
  quòrum de la meitat més un.
 5. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin,
  encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n. L’assistència del president/a o del secretari/
  ària o de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.
 6. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.
  Article 18
 7. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups
  de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços del seus membres.
 8. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris/àries per exercir la funció
  que els confiï, amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.
  Article 19
  Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i han de ser signats pel
  secretari/ària i el president/a. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s’ha de llegir l’acta de la
  sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, segons escaigui.
 9. Capítol V. La presidència i la vicepresidència
  Article 20
 10. Són pròpies de la presidència les funcions següents:
  a) Dirigir i representar legalment l’associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta
  Directiva.
  b) Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.

c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
d) Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l’associació.
f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i les delegades per l’Assemblea General o la Junta
Directiva.

 1. El president/a és substituït, en cas d’absència o malaltia, pel vicepresident/a o el/la vocal de més
  edat de la Junta, per aquest ordre.
 2. Capítol VI. La tresoreria i la secretaria
  Article 21
  El tresorer/a té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’associació, com també
  l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa i es
  responsabilitza del generar els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures
  aprovades per la Junta Directiva, les quals han de ser visades prèviament pel president/a, i ingressa
  el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi.
  Article 22
  El secretari/ària ha de custodiar la documentació de l’associació; aixecar, redactar i signar les actes
  de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva; redactar i autoritzar els certificats que
  calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis i sòcies.
 3. Capítol VII. Les comissions o grups de treball
  Article 23
  La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l’han de plantejar els membres de
  l’associació que vulguin formar-los, que n’han d’assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats
  que es proposen dur a terme.
  La Junta Directiva s’ha de preocupar d’analitzar les diferents comissions o grups de treball, els
  encarregats dels quals li han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions.
 4. Capítol VIII. El règim econòmic
  Article 24
  Aquesta associació no té patrimoni fundacional.
  Article 25
  Els recursos econòmics de l’associació es nodreixen de:
  a) les quotes que fixa l’Assemblea General per als seus membres
  b) les subvencions oficials o particulars
  c) les donacions, les herències o els llegats
  d) les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-se

Article 26
Tots els membres de l’associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o
derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General, a proposta de la Junta
Directiva.
L’Assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals —que s’abonaran per
mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva— i quotes extraordinàries.
Article 27
L’exercici econòmic coincideix amb el curs escolar; comença l’1 de juliol i es tancarà el 30 de juny.
Article 28
En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit o d’estalvi, hi han de
figurar les signatures del president/a, el tresorer/a i el secretari/ària.
Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del tresorer/
a o bé la del president/a.

Capítol IX. El règim disciplinari
Article 29
L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis i sòcies que incompleixen les
seves obligacions.
Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents
poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’associació, segons el que estableixi el
reglament intern.
El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació.
En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor/a, que tramita l’expedient
sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte
infractor/a. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels
membres de la Junta Directiva, l’adopta aquest òrgan de govern també dins d’un període de 15 dies.
Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones
interessades hi poden recórrer, si el reglament intern estableix el procediment per fer-ho, davant la
primera assemblea general que tingui lloc.

Capítol X. La dissolució
Article 30
L’associació pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari
expressament per a aquest fi.
Article 31

 1. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel
  que fa a la destinació dels béns i drets de l’associació, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de
  qualsevol operació pendent.
 2. L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.
 3. Els membres de l’associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat
  queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
 4. El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a l’entitat pública o privada
  sense afany de lucre que dins l’àmbit territorial d’actuació de l’associació hagi destacat més en la seva
  activitat a favor d’obres benèfiques.
 5. Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors
  d’aquest mateix article són competència de la Junta Directiva si l’Assemblea General no confereix
  aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada.